ДЕЙНОСТИ

Чрез съвременните и най-нови технологии в областта на ИТ бизнеса, и с притежавания от нас потенциал и опит, Унисмарт ЕООД предлага цялостно планиране и реализация на Вашите бизнес идеи; изграждане на надеждна система за управление на дейността на фирмата; лесен и удобен начин на работа; сигурност и достоверност на информацията, с която се работи; възможности за архивиране, експортиране и печат на данните; възможности за работа от разстояние посредством Интернет/Интранет; комуникации десктоп приложение/уебсайт. Предлагаме дейности в следните области:

»  Информационни системи за управление на стопанската дейност - ERP системи;

»  Информационни системи в областта на финансите и статистиката - OLAP технологии;

»  Информационни системи за извличане, оценка и анализ на генерираната от фирмата информация - BI системи;

»  Информационни системи, управляващи база данни - SQL Клиент/Сървър приложения;

»  Уеб базирани приложения, уеб сайтове и уеб сървъри;

»  Текстообработка, попълване, съхраняване и отпечатване на всякакъв вид бланки, файлов принцип на работа;

»  Текстови информационни системи.Информационни системи за анализ и управление на стопанска дейност - ERP системи

Една ERP система (абревиатура на Enterprise Resources Planning - планиране на фирмените ресурси) подпомага и контролира управлението на активите на икономическия субект. В своята дейност и разработки Унисмарт ЕООД е възприел дефиниция, при която под ресурс се разбира всеки фактор, който влияе върху крайния доход (печалба) на дадена фирма. Ето защо ресурс могат да бъдат не само материални активи на една компания, но и нейната организация (по-добрата организация на дейността на фирмата не само ще намали нейните разходи, но ще увеличи и доходите й - AOM системи), хората (добре мотивираните, активни, самостоятелни, способни да решават проблеми, удовлетворени от своята работа, проявяващи постоянство и характер в постигането на фирмените цели, лоялни служители са фактор за увеличаване на печалбата - HRM системи), пазарната й позиция (при равни други условия, пазарната позиция определя дохода на фирмата), лоялността на клиентите й, която се гради като резултат от управлението на отношенията с тях (HRM системи) и т. н.

ERP системата представлява набор от модули, които събират информация за отделните ресурси на компанията в единна база данни и я управляват по зададени критерии. Централизираната база данни е мощен инструмент за генериране на всевъзможни справки и правене на анализи. Предимствата на ERP са нейната гъвкавост, позволяващи на системата да се интегрира в различни области и да се адаптира към конкретните нужди на клиента. Модулният принцип на действие на ERP, използван от Унисофт ЕООД, гарантира самостоятелната работа на отделните части. Това дава възможност да се инсталират само отделни елементи от нея, отговарящи на настоящите нужди на клиента, с което се спестяват средства. При разрастване на дейността и разнообразяване на потребностите от нови функции, фирмата може да включи допълнителни модули от ERP системата в своята работа. Принципът е – поръчвам и плащам само това, което в момента ми е необходимо.

Основните части на ERP са следните системи: управление на клиентски поръчки; управление и наблюдение на производство; управление на склад и складови наличности; финансово-счетоводна дейност; контрол на продажбите и рекламациите; документооборот; лизинг и лизингови схеми. Модерното разбиране на ERP включва и управление на човешки ресурси (HRM система), управление на отношенията с клиенти (CRM система), изграждане на оптималната организация на дейността на фирмата или създаване и управление на т. нар. организационен капитал на фирмата (AOM система - от Activity Organization Management) и Унисофт ЕООД извършва задълбочена изследователска и развойна дейност и в тези насоки.Информационни системи в областта на финансите, статистиката и лизинга

Всеки собственик и управител на фирма се нуждае от навременна и надеждна информация за икономическото здраве на своята компания. Основното предназначение на текущите и периодични финансови анализи е да представят вярна и пълна картина за това как е работила фирмата през даден период от време, какво отражение дават върху нейната стойност, върху дохода (печалбата) й едни или други решения, взети от ръководството, нови начини на организация на дейността й, използването на нови технологии, закупуването на нови активи, наемането или освобождаването на хора, откриването или закриването на отдели, производства, пускането или спирането на различни продукти и услуги, появата на конкурентни играчи и продукти на пазара, промяната във вкусовете на потребителите и пр.

С помощта на нашата информационна система за финансови анализи може да следите онзи икономически фактор, който сте избрали като показател за икономическата ефективност от дейността на вашата фирма, например: печалба на клиент, печалба на служител, печалба на търговска марка, печалба на единица произведена продукция (услуга) и пр. Така ще знаете във всеки момент какви са оборотите на вашия икономически двигател, изнемогва ли, дави ли се, липсва ли му мощност, набира ли сила, как се отразяват различните промени във външната и вътрешната среда на фирмата върху неговата работа!

Информационната система за финансови анализи изготвя текущи и периодични счетоводни отчети и статистически справки; финансови анализи на основата на отчетите и справките – анализ на годишните финансови отчети и резултатите от текущите счетоводни записвания; извършва анализ на структурата и движението на активи, пасиви, приходи, разходи, финансов резултат, парични потоци, рентабилност, ефективност; анализ на оборотен капитал, ликвидност, задлъжнялост, кредитоспособност, застрашеност от фалит и др.

Унисмарт ЕООД разполага и с мощна и надеждна система за стоков и финансов лизинг, като някои от основните й функции са: документиране, поддържане и изпълнение на лизингови схеми; проследяване на плащанията на клиента, график, забавяне, възникване на щети; досие на платеца/клиента - други договори за лизинг с фирмата, коректност, просрочени плащания; извършване на контрол върху постъпилите плащания; автоматично генериране на справки за просрочени плащания; издаване на всички необходими банкови документи, фактури, счетоводни справки.Информационни системи за извличане, оценка и анализ на генерираната от фирмата информация - BI система

Всяка фирма се нуждае от информация за дейността на различните си звена и отдели, за състоянието на фирмата към определен момент, за процесите, които протичат в нея, за благоприятните и неблагоприятни промени и тенденции, които водят към подобряване или влошаване на нейното положение. В този смисъл една информационна система трябва да е в състояние да наблюдава и регистрира различните факти, събития, явления и процеси, протичащи във фирмата, да обобщава и систематизира събраната информация по определени критерии, извличайки от нея повтарящите се модели, закономерности, причинно-следствени връзки, да прави оценка и анализ на обобщената информация и да изготвя прогнози за развитието на компанията. Точно това прави бизнес интелектът (Business Intelligence - BI).

BI системата извлича генерираната от различните софтуерни програми на фирмата информация - счетоводство, склад, търговия, поръчки, клиенти, дистрибутори, в т. ч. и по-големи информационни системи, ако фирмата работи с такива (ERP, CRM, HRM) – систематизира и обобщава събраните данни и ги превръща в ясни и разбираеми справки и отчети, в методи за анализ, в инструмент за откриване на тенденции, модели, за улавяне на настъпващи промени или кризи в дейността на компанията. А всичко това служи като основа за взимането на най-правилните управленски решения и за предприемане на най-ефективните действия.

Събраната и обобщена информация може да се използва и за създаване на система, позволяваща анализиране на приноса на различните категории ресурси на фирмата (материални и нематериални активи, човешки ресурс, организация на дейността, отношения с клиенти, пазарна позиция и пр.) към нейния доход, към увеличаването или намаляването на нейната стойност, а също така и на приноса на различните отдели, звена и на конкретните служители и ръководители. Детайлната справка за приноса на всеки елемент на фирмата към нейния доход е предпоставка за изграждане на онази организация на дейността на компанията, която може да я превърне в жизнеспособен и ефективен пазарен субект.Информационни системи, управляващи база данни

Въвеждането, обработката и извеждането на голямо количество информация винаги е била трудоемка и ресурсоемка дейност. Днес, с използването на SQL и Клиент/Сървър приложенията, управлението на базата данни е лесно, приятно и надеждно. Наред с това системите позволяват използването им от голям брой служители по едно и също време, като правата на достъп на всеки служител до системата са предварително зададени. Сигурността е на високо ниво - информацията се запазва на определен период от време, зададен от клиента; във всеки момент е възможно връщането на базата данни към предишно състояние; отделните потребители имат различни нива на достъп. Налице е възможност за осигуряване на контрол - съхранява се история на действията на всеки потребител; във всеки момент могат да се направят всевъзможни справки.

Областите, в които се прилагат често информационни системи, използващи бази данни, са: търговия на едро; производство; търговия на дребно; електронни каталози; електронни магазини и други форми на онлайн търговия. Унисмарт ЕООД има богат практически опит в разработката на софтуер за тези сфери на дейност.